Zásady zpracování osobních údajů a poučení o zpracování osobních údajů

Pakliže čtete tento dokument, je to proto, že nám poskytujete Vaše osobní údaje. V souvislosti s poskytováním  takových  údajů  jsme  povinni  Vás  poučit,  jak  tyto  údaje  zpracováváme,  případně  k některým Vámi takto poskytnutým údajům potřebujeme Váš souhlas – který udělujete tím, že potvrdíte zaškrtávací políčko že souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Jsme společnost Nastav.it s.r.o. se sídlem Koliště 259/55, 602 00 Brno, IČ: 047 21 411, zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 91570 (dále jen jako „Správce“), a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů  a  o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších  předpisů,  okamžikem,  kdy  nám  Vaše  osobní  údaje  poskytnete,  tyto  budeme  nadále zpracovávat tak, jak je uvedeno níže.

1.  Proč Vaše údaje zpracováváme?

To záleží na tom, na základě čeho nám své údaje poskytujete.

V  případě,  že  s  Vámi jednáme o uzavření smlouvy, nebo jsme již společně smlouvu uzavřeli, zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy, a to pouze za účelem jejího uzavření,   splnění,   případně   za  účelem  vypořádání  závazků  na  jejím  základě  vzniklých. Zpracování osobních údajů nezbytných k plnění smlouvy nepodléhá Vašemu souhlasu, jsme k němu povinni ze zákona.

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní nabídky, které jsou pro Vás zajímavé. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky, a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

V případě, kdy nám zasíláte své dotazy, poptávku či jinak s námi komunikujete, nám sdělujete své údaje na základě Vašeho dobrovolného souhlasu. Vámi udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo zasláním dopisu na adresu našeho sídla.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jakožto Správce zpracováváme takové osobní údaje, které nám poskytnete, případně takové, které  jsou  veřejně  dostupné.  Zejména  se  jedná  o  Vaše  jméno  a  příjmení,  adresu,  jiné identifikační údaje (jako IČ a datum narození, je-li to nezbytné), ale i další Vámi poskytnuté osobní  údaje,  jako  např.  telefon,  e-mail,  dodací adresu, atd. Ty jsou zpracovávány z důvodů, pro  které  jste  tyto  údaje  poskytli,  zejména  tedy  za  účelem  vyřízení  Vašich  dotazů,  vedení jednání směřujícím k uzavření smlouvy, plnění smlouvy, nebo pro to, aby bylo možné vyhovět Vaší žádosti o kontaktování ze strany Správce, dále také za účelem zasílání marketingových sdělení,  atp.  Při  návštěvě  webové  stránky  můžeme  v  souvislosti  a  za  účelem  provozování webových stránek a zlepšování jejich provozu dále zpracovávat data o Vašem pohybu na nich, a  to  včetně  IP  adresy,  ze  které  se  na  webovou  stránku  přihlašujete  (dále  jen  jako  „osobní údaje”).

Poskytujete-li  nám  osobní  údaje  třetích  osob,  je  vaší  povinností  informovat  o  tom  dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

3. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je prováděno námi jakožto Správcem, osobní údaje však pro nás mohou   zpracovávat   také   další   osoby,   jsou-li   k   tomuto   námi   pověřeny,  zejména  osoby podrobené  jednotnému  řízení  společnosti  GFF  s.r.o.  se  sídlem  Vídeňská  188/119d,  619  00 Brno, IČ: 075 84 644, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 108959, ve smyslu ust. § 79, zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Za jistých situací může být nezbytné, abychom v rámci plnění smlouvy Vaše osobní údaje předávali  také  třetím  osobám,  a  to  zejména  tehdy,  pokud  Vám  v  rámci  plnění  máme  zajistit dopravu  zboží  prostřednictvím  dopravce.  V  takovém  případě  předáváme  údaje  jako  jméno a příjmení,  IČ,  adresu pro doručení, telefonní číslo a e-mail. Dopravce je oprávněn zpracovávat tyto údaje pouze pro účely doručení zboží.

4. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Doba zpracování osobních údajů se liší zejména v závislosti na tom, z jakého důvodu je zpracováváme.

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Takové  osobní  údaje,  které  jsou  nezbytné  pro  řádné  poskytnutí  služeb,  ať  již  tyto  povinnosti vyplývají   ze   smlouvy   mezi   námi   či   z   obecně   závazných   právních   předpisů,   musíme zpracovávat  bez  ohledu  na  Vámi  udělený  souhlas  po  dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

V  případě,  že  jste  nám  ke  zpracování  Vašich  osobních  údajů  udělili  souhlas,  budou  vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Údaje    získané    prostřednictvím    uživatelského    účtu    či    jiným    obdobným    způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení.

5. Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich údajů?

Záleží na tom, na základě jakých důvodů Vaše údaje zpracováváme. Pokud to jsou údaje, které zpracováváme ze zákona, pak máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. Budeme však rádi, když nás nejdříve kontaktujete a vzniklou situaci vyřešíme spolu.

V případě, kdy jste ke zpracování poskytli svůj souhlas, pak nad rámec výše uvedeného máte právo také:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu způsobem uvedeným výše,
  • požadovat omezení zpracování takových údajů,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

Máte další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů? Kontaktujte nás na emailu: [email protected].

Chcete si nechat ujít další růst kryptoměn?

Nechcete se radši dozvědět více? 

Nechte nás na sebe kontakt a my se vám obratem ozveme.